U bent hier: Home » EIA » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Emotionele Intelligentie Academie, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer: 31039756.

Algemene voorwaarden

Overeenkomst

De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke aanmelding van de participant bij een (online) cursus van de Emotionele Intelligentie Academie. Hierdoor verbindt de Emotionele Intelligentie Academie zich jegens de participant tot het verschaffen van een door hen gemaakte cursus.
Participant : De partij met wie de Emotionele Intelligentie Academie een cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van de Emotionele Intelligentie Academie.

Betalingscondities:

Deelnemers aan lezingen, seminars, workshops en trainingen met een open inschrijving dienen hun deelnamebedrag en arrangementbijdrage voor aanvang van het seminar, de workshop of de training te hebben voldaan. De toegang tot de betreffende activiteit wordt pas verleend als aan de betalingsvoorwaarde is voldaan.
b. Facturen voor coaching, maatwerk- en in-company activiteiten dienen te worden voldaan binnen 31 dagen na factuurdatum. Voor elke maand te late betaling wordt 4% rente + € 25 administratiekosten per herinnering in rekening gebracht.

Annuleringsregeling

Voor lezingen, seminars, workshops en trainingen met een open inschrijving kan kosteloos worden geannuleerd tot maximaal 4 weken voor aanvang van de lezing, het seminar, de workshop of de training. Daarna is annuleren niet meer mogelijk en kan, indien iemand anders uw plaats innemen. De annulering dient e-mail te worden aangekondigd.
b. Coaching gesprekken kunnen worden geannuleerd tot 24 uur voor datum. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
c. In-company training of begeleiding kan kosteloos worden geannuleerd tot maximaal 4 weken voor aanvang.
Tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt 40% in rekening gebracht.
Tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt 60% in rekening gebracht.
Van 2 weken tot een week voor datum van aanvang wordt 80% in rekening gebracht.
Vanaf twee dagen voor aanvang wordt 100% in rekening gebracht.
d. Bij het eenzijdig doorbreken van een contract of bij het niet verder inplannen van contractueel overeengekomen opdrachten, wordt 50% van de resterende contractsom in rekening gebracht, volgens de afgesproken wijze van facturering.

 Ziekte en overmacht

Wanneer Marja Postema door ziekte of overmacht niet in staat is een seminar, workshop of training met een open inschrijving te geven, wordt een nieuwe datum bepaald. Uw inschrijving blijft gehandhaafd, tenzij u aangeeft deze te willen laten vervallen.
b. Wanneer Marja Postema door ziekte of overmacht niet in staat is een in-company seminar, workshop of training te geven wordt een vervanger gezocht. Wanneer deze vervanger niet wordt gevonden dan vervalt de bijeenkomst. Wanneer u niet akkoord gaat met de vervanger dan vervalt de bijeenkomst. Als de bijeenkomst komt te vervallen, dan kunt u geen aanspraak maken op gemaakte onkosten of kosten in verband met huur van locatie, apparatuur, en dergelijke. Ook De Emotionele Intelligentie Academie zal u in dit geval geen kosten in rekening brengen voor intake en voorbereidingen.

Aansprakelijkheid.

De Emotionele Intelligentie Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten tijdens de cursus.

Algemene voorwaarden online cursussen Emotionele Intelligentie Academie

Betaling

De betaling geschiedt voordat de cursus geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan wordt de online cursus niet verstuurd of krijgt de participant geen inloggegevens.

Annulering 

Als de cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, mag de participant de cursus annuleren en krijgt de participant het betaalde bedrag terug. 

Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij De Emotionele Intelligentie Academie, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost krijgt de participant het betaalde bedrag terug.

mm

Marja heeft twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' Marja heeft een methode ontwikkeld die zich richt op vier niveaus van leren: rationeel, emotioneel, fysiek en gedragsmatig. Dit leidt tot een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met blijvend resultaat. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *