You are here: Home » EIA » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelname programma’s Emotionele Intelligentie Academie te Amersfoort

Emotionele Intelligentie Academie, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer: 31039756.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de Emotionele Intelligentie Academie met een deelnemer of opdrachtgever gesloten programma- of coachovereenkomsten.

  1. Algemeen

1.1. Degene die met de Emotionele Intelligentie Academie een overeenkomst aangaat, wordt verder deelnemer of opdrachtgever genoemd.
1.2. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die de Emotionele Intelligentie Academie sluit met een deelnemer of opdrachtgever voor een coaching-traject, workshop, lezing of opleiding.
1.3. Onder een workshop verstaan we een programma van een dagdeel of een hele dag.

1.4. Onder een opleiding verstaan we een programma van 1 tot 8 losse dagen.

1.5. Onder een coachtraject verstaan we een individueel traject dat in onderling overleg wordt afgesproken tussen deelnemer (en, indien noodzakelijk, leidinggevende van deelnemer) en de Emotionele Intelligentie Academie.

1.6 Onder E-learning verstaan we een onlinecursus die met of zonder begeleiding gevolgd kan worden. De deelnemer krijg de lessen door middel van een PDF in de mail. Voorwaarde is dat je gebruik kunt maken van een computer, een emailadres hebt en zorgt voor een internetverbinding.

     2. Kwaliteit

2.1. De Emotionele Intelligentie Academie verplicht zich tot het leveren van kwalitatief werk in overeenstemming met de geldende professionele normen.
De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van de opleiders van de Emotionele Intelligentie Academie.

       3. Inschrijving

3.1. Een deelnemer schrijft zich in voor het gekozen programma door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier ontvangen via een bijlage in de mail.
De datum waarop de Emotionele Intelligentie Academie de inschrijving ontvangt bepaalt de plaats op de deelnemerslijst (op volgorde van binnenkomst).
3.2. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt de Emotionele Intelligentie Academie een bevestiging van deelname. De bevestiging van deelname bevat een beschrijving van de betreffende coaching traject, workshop, lezing of opleiding en de leveringsvoorwaarden.
3.3. Bij programma’s met een persoonlijk intakegesprek neemt één van de opleiders contact met de deelnemer op voor het maken van een afspraak voor de intake. Dit intakegesprek duurt ca. 1 uur en kan zowel online als face to face plaatsvinden. Hierin vragen we o.a. naar de opleidingsachtergrond, de werkervaring, de motivatie voor deelname en de leerdoelen.
3.4. De opleiding kent een minimum van vier en een maximum van 9 deelnemers. Bij over inschrijving plaatsen we de deelnemer op de wachtlijst. Daarvan krijgt de deelnemer direct bericht. Als er iemand afvalt, wordt de deelnemer benaderd in volgorde van inschrijving.
3.5. Alle informatie die we van/over een deelnemer ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over werk, gezondheid enzovoort.

3.6. De deelnemer krijgt een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving, waarbinnen de inschrijving gratis geannuleerd kan worden.

      4. Betaling

4.1. Een coaching traject voor een organisatie wordt in één keer betaald binnen drie weken na het ontvangen van een factuur.

4.2. Particuliere individuele coaching wordt na eén of twee sessies gefactureerd.

4.3. Kosten voor particuliere coaching is afhankelijk van inkomen.

4.4. Het factuurbedrag dient binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur op rekeningnummer NL73 INGB 0687100437 t.n.v. Emotionele Intelligentie Academie, onder vermelding van het factuurnummer bijgeschreven te zijn.
4.5. Bij een uitnodiging voor een workshop of lezing vindt er afstemming plaats m.b.t. de betaling.

4.6. Bij de opleiding kunnen de deelnemers een betalingsoptie kiezen. Deze opties staan vermeld in het inschrijfformulier.

       5. Annulering van deelname aan een programma

5.1. Annulering van deelname aan een programma moet schriftelijk gebeuren (per e-mail).

5.2. Annulering van deelname aan een opleiding met een open inschrijving is kosteloos tot 60 dagen voor aanvang.

5.3. Mocht na een annulering de deelnamekosten al betaald zijn dan wordt dit bedrag binnen twee weken na annulering teruggestort.

5.4. Bij annulering vanaf 60 dagen voor aanvang van het programma brengt de Emotionele Intelligentie Academie 25% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening.

Bij annulering vanaf 30 dagen voor aanvang van het programma brengt EIA 50% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening.

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de opleiding zijn de volledige programmakosten verschuldigd.

Een deelnemer mag zich wel laten vervangen door iemand anders onder voorwaarde dat er eerst een intakegesprek plaatsvindt met de vervangende deelnemer.

5.5. Als een deelnemer tijdens het programma gedeeltelijk verhinderd is of voortijdig het programma wil beëindigen, ontvangt de Emotionele Intelligentie Academie hierover zo spoedig mogelijk bericht. Betalingen over het niet-genoten deel van het programma worden niet geretourneerd.

5.6. Annulering van een workshop of lezing is kosteloos tot 21 dagen voor aanvang. Na bovengenoemde periode zijn de volledige programmakosten verschuldigd.

5.7. Bij annulering van een coachsessie korter dan twee dagen (48 uur) vóór de sessie kunnen de kosten van de sessie in rekening worden gebracht. Wordt een coachsessie niet geannuleerd en verschijnt de deelnemer niet, dan worden de kosten van de coachsessie altijd in rekening gebracht.

       6. Annulering en terugbetaling opleiding door de Emotionele Intelligentie Academie

6.1. Als het aantal inschrijvingen voor een workshop of opleiding met open inschrijving onder het aantal van vier deelnemers blijft of daalt, behoudt de Emotionele Intelligentie Academie zich het recht voor om de betreffende workshop of opleiding te annuleren.
6.2. Als de Emotionele Intelligentie Academie besluit om een workshop of opleiding te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen stelt zij deelnemers hiervan uiterlijk twee weken van tevoren op de hoogte.

6.3. Mocht na een annulering de opleiding al betaald zijn dan wordt dit bedrag binnen twee weken na annulering teruggestort.

       7. Overmacht

7.1. Van overmacht is sprake als op het overeengekomen tijdstip onverhoopt een docent, de gereserveerde locatie niet beschikbaar is of een code rood weerbericht een bijeenkomst onmogelijk maakt.
7.2. In geval van een niet beschikbare docent of locatie stelt de Emotionele Intelligentie Academie alles in het werk om een vervangende docent of locatie te vinden.
Als het de Emotionele Intelligentie Academie niet lukt om op het overeengekomen tijdstip een vervangende docent te vinden of een vervangende locatie te vinden, zal er een nieuwe datum gepland worden. Het geeft de deelnemers het recht om kosteloos te annuleren.

7.3. Bij annulering door de Emotionele Intelligentie Academie als gevolg van overmacht bij een sessie van een Coachtraject wordt een nieuwe coachsessie afgesproken zonder extra kosten.

       8. Aansprakelijkheid van de Emotionele Intelligentie Academie

8.1. De Emotionele Intelligentie Academie is niet aansprakelijk voor indirecte schade en nadelige gevolgen, die eventueel kunnen optreden als gevolg van het uitvoeren van de programma’s en Coachtrajecten door de Emotionele Intelligentie Academie.

8.2. Voor directe schade als gevolg van een aan EIA toe te rekenen tekortkoming, is EIA alleen aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld bij EIA.

8.3. Als de Emotionele Intelligentie Academie verplicht is de schade te vergoeden, geldt een beperking tot het bedrag van de overeengekomen programma- of Coachtraject kosten.

        9. Intellectuele eigendom

9.1. Marja Postema, eigenaar van de Emotionele Intelligentie Academie behoudt over het materiaal alle auteursrecht en eigendomsrecht.

9.2. De Emotionele Intelligentie Academie verstrekt gedurende de opleiding syllabi aan de deelnemers. De deelnemer mag de syllabi uitsluitend voor eigen gebruik benutten.

9.3. De Emotionele Intelligentie Academie verstrekt gedurende de opleiding hand-outs en checklijsten aan de deelnemers. De deelnemer mogen de hand-outs en checklijsten gebruiken voor cliënten onder duidelijke bronvermelding.

         10. Privacy en persoonsregistratie

10.1. De Emotionele Intelligentie Academie verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie van de deelnemer.

10.2. De deelnemer verleent met het aangaan van de overeenkomst met De Emotionele Intelligentie Academie toestemming voor het gebruiken van zijn/haar persoonsgegevens voor het toezenden van informatie over EIA-programma’s.

10.3. Informatie over en gegevens van de deelnemer worden niet aan derden gegeven.

         11. Klachtenprocedure

11.1. Als een deelnemer een klacht heeft over een Coachtraject, dient de deelnemer, uiterlijk twee weken na afronding van het Coachtraject, deze klacht met argumentatie schriftelijk aan de Emotionele Intelligentie Academie te sturen.

11.2. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

11.3. De Emotionele Intelligentie Academie neemt binnen twee weken contact op met de coachee om een afspraak te maken om de klacht op te lossen.

11.4. De klacht en de wijze van afhandeling zal schriftelijk worden vastgelegd en voor de duur van 1 jaar worden bewaard.

11.5. Is de deelnemer van mening dat de klacht over het coachtraject onvoldoende is afgehandeld, dan kan de deelnemer zich met de klacht en bijbehorende toelichting wenden tot Commissie voor Toetsing en Bemiddeling van de LVSC (Landelijke vereniging voor supervisors en coaches). Via de klachtenprocedure op de website https://www.lvsc.eu/klachtenprocedure-lvsc  kan de coachee de te nemen stappen vinden.

11.6. Als een deelnemer een klacht heeft over een workshop of opleiding dient de deelnemer, uiterlijk twee weken na afronding van het programma, deze klacht met argumentatie schriftelijk aan de Emotionele Intelligentie Academie te sturen. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

11.7. De Emotionele Intelligentie Academie zal binnen vijf werkdagen een bevestiging mailen van ontvangst van de klacht.

11.8. De Emotionele Intelligentie Academie neemt binnen twee weken contact op met de deelnemer om een afspraak te maken om de klacht samen op te lossen.

11.9. Is de deelnemer van mening dat de klacht over de workshop of opleiding onvoldoende is afgehandeld, dan kan de deelnemer zich met de klacht en bijbehorende toelichting wenden tot een onafhankelijke partij. Deze onafhankelijke partij heeft geen belangen in of bij de Emotionele Intelligentie Academie. De onafhankelijke derde is mevrouw J.E.J.M van Boxmeer. Zij is beroepsmatig werkzaam als klachtenfunctionaris. Zij heeft geen zakelijke – of privébanden met de Emotionele Intelligentie Academie en met Marja Postema. De Emotionele Intelligentie Academie zal de klacht binnen twee weken, nadat een deelnemer heeft aangegeven niet tevreden te zijn met de afhandeling, doorsturen naar mevrouw J.E.J.M. van Boxmeer.

11.10. De onafhankelijke derde zal de klacht in behandeling nemen als de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in der minne te schikken met Marja Postema, eigenaar van de Emotionele Intelligentie Academie en de klacht een duidelijke omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt.

11.11. Na ontvangst van de klacht per e-mail aan de onafhankelijke derde stuurt de onafhankelijke derde de klager en de EIA binnen een week een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

11.12. De onafhankelijke derde is verplicht tot hoor en wederhoor. Daartoe worden de klager en de betreffende opleider mondeling en/of schriftelijk gehoord over hetgeen in de klacht is verwoord. Volgens de wens van de onafhankelijke derde en/of op verzoek van de klager en de betreffende opleider, kunnen de partijen tezamen dan wel apart van elkaar worden gehoord.

11.13. De onafhankelijke derde heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.

11.14. De onafhankelijke derde kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

11.15. De onafhankelijke derde beoordeelt binnen een termijn van twee maanden of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de kandidaat recht heeft op een
compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de inschrijfkosten.

11.16. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer en EIA hiervan binnen een termijn van twee maanden in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Er wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

11.17. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor de klager en de Emotionele Intelligentie Academie.

11.18. De klacht en de wijze van afhandeling zal schriftelijk worden vastgelegd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

 

Heb je vragen over de algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Marja Postema

Eigenaar/ opleider Emotionele Intelligentie Academie

 

     

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl