You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Hoe kun je je intuïtie ontwikkelen?

Hoe kun je je intuïtie ontwikkelen?

 

 

 

 

 

Ieder mens beschikt over intuïtie, maar bij de een is het meer ontwikkeld dan bij de ander.

Je kunt je intuïtie ontwikkelen. Eigenlijk betekent het dat je er meer ontvankelijk voor wordt. Om meer ruimte te geven aan je intuïtie is het belangrijk dat je je emoties en je ratio (tijdelijk) opzijzet. Het vermogen om dat te doen hangt nauw samen met de mate waarin je in staat bent bepaalde emoties en vaste denkpatronen los te laten. Het ontwikkelen van intuïtie zal dan tegelijkertijd confronterend als bevrijdend blijken te zijn.

Intuitie is afgeleid van het Latijnse woord: ‘intuer”

Dit betekent; iets zien, naar binnen kijken, overwegend en beschouwend. In het woordenboek wordt intuïtie beschreven als een “innerlijke onmiddellijke aanschouwing van een zaak of een waarheid zonder redenerend denken, doch als bij inval”.

Intuitie is een manier om bij onbewuste kennis te komen

Intuitie maakt zich kenbaar door middel van vage gevoelens en ideeën over dingen die om je heen gebeuren. Het is een manier van waarnemen, zonder bewust gebruik te maken van argumenten. Het woord intuïtie gebruiken we op het moment dat we iets weten en niet precies weten hoe we aan die kennis zijn gekomen.

Intuitie helpt je om alternatieven te genereren bij een bepaalde situatie.

Het zoekt naar nieuwe toepassingen van bestaande elementen, een vorm van out of the box denken. Het doorbreken van bestaande patronen kan nieuwe, frisse ingangen opleveren. Volstrekt onverwachte gebeurtenissen in de omgeving kunnen ook een bijdrage leveren, net als het leggen van nieuwe verbanden of het ervaren van gelijktijdigheid waarmee gebeurtenissen soms optreden. Als je er maar voor open staat, wordt de situatie door dit soort dingen, als het ware in een nieuw licht geplaatst.

Intuitie wordt aangescherpt door een goed gebruik van je zintuigen.

De onderontwikkelde intuïtieve geest kan grillig en raadselachtig zijn. Wat hij produceert is soms juist, soms onjuist, soms helder, soms mistig, soms zeker, soms twijfelachtig, soms vol betekenis en soms een onsamenhangende onzín.

Niet elke intuïtie zorgt voor een onverwachte wending.

Intuitie kan ook een voorspelbare koers aangeven of de keus voor een tamelijk voor de hand liggende alternatief bevestigen. Wat in dergelijke situaties verassend is, is dat we ons veel zekerder voelen. De inhoud van de intuïtie kan een schok van herkenning teweegbrengen, een soort vanzelfsprekendheid. De intuïtie kan de essentie van bepaalde kennis bevatten, zoals een zaadje de essentie van een boom bevat. We programmeren onze intuïtie met onze vragen en verlangens.

Doel van Intuitie:

 1. Het kan dienen om je creativiteit en je wijsheid te ontwikkelen.
 2. Het kan je helpen problemen op te lossen
 3. Het kan je helpen bij besluitvorming over zaken en mensen.
 4. Het kan je helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën
 5. Het kan je helpen bij het onthullen van de waarheid
 6. Intuitie kan een scherpe gids zijn bij het dagelijkse leven
 7. Intuitie kan je helpen je verlangens vorm te geven
     10 tips om de weg vrij maken voor je intuïtie
 1. Het verminderen van stress en inspanningen: Het loslaten van inspannende mentale arbeid kan een vermoeide geest evenzeer ontspannen als vermoeide spieren. Hierdoor wordt de geest ontvankelijk voor intuïtieve impulsen.
 2. Het doorbreken van patronen/ ter discussie stellen van veronderstellingen: Als we vernieuwende ideeën willen opdoen moeten we onze intuïtieve geest duidelijk maken dat we het onverwachte verwachten en dat we bereid zijn onze overtuigingen ter discussie te stellen.
 3. Het vermogen te verkeren in onzekerheid en twijfel: Zonder paniekerig opzoek te gaan naar feiten en logica. Iemand die met onvoorspelbare of onduidelijke situaties kan omgaan, schenkt vertrouwen aan zijn intuïtie.
 4. Het waarnemen van objecten of gebeurtenissen die analoog zijn aan het probleem waarmee men bezig is.
 5. Innerlijke stilte gepaard gaande met een diepe waakzaamheid: Methoden zoals Yoga en meditatie kunnen hierbij helpen. Meditatie is techniek om je bewustzijn uit te breiden. Tijdens meditatie kunnen zich waardevolle inzichten voordoen maar ook nutteloze en absurde gedachten. Pas als de geest rustig is en helder is geworden, is je intuïtie op z’n best.
 6. Je bewustzijn ontwikkelen: De beste manier om te voorkomen dat je goede en nuttige intuïtie verwerpt of onjuiste intuïties aanvaardt, is door je bewustzijnsniveau te verhogen, zodat je geest minder fouten maakt.
 7. Slapen en dromen: Slaap is een proces waarin zowel geestelijk als lichamelijk veel werk wordt verzet. Je dromen kunnen informatie geven over situaties die je bezighouden.
 8. Lichamelijke activiteit kan je helpen rust in de geest te brengen.
 9. Je openstellen voor intuïtie: Als je je openstelt en duidelijk maakt dat intuïtie welkom is en je het aanvaardt in de vorm waarin het zich aandient, dan zul je je er vaker bewust van zijn. Als je merkt dat de intuïtie tot je leven bijdraagt, zal jouw vertrouwen in haar ook toenemen.
 10. Buiten het kader zoeken: In de mythe van Oedipus vraagt een sfinx hem: “‘Welk wezen loopt ’s morgens op vier, s middags op twee en s ’avonds op drie benen?” Oedipus antwoord: “De mens’. Als kind loopt hij op handen en voeten, als volwassene loopt hij op twee benen en op zijn oude dag loopt hij op een stok-“

Hoe werk je je intuïtie tegen?

De harde waarheid willen we vaak niet onder ogen zien.

In samenwerkingsverbanden willen we als groepslid geaccepteerd worden. Dan is het moeilijk om met een afwijkende mening te komen.

Zelfkritiek kan leiden tot het afkeuren van afwijkende ideeën. We wijzen intuïties vaak af omdat ze niet voldoen aan onze eisen van precisie, bewijsbaarheid en volledigheid.

Het niet aankunnen van onzekerheid, at leidt tot angst voor verandering. Wanneer een intuïtie een gekoesterde overtuiging ter discussie stelt, kan dit verwarrend werken. Als we de periode tussen de vernietiging van het oude en de bestendiging van het nieuwe moeilijk aankunnen, zijn we soms geneigd onze intuïtie te bestrijden in een poging ons geestelijk evenwicht te bewaren.

We kunnen een intuïtieve ingeving ook verwerpen omdat we deze niet kunnen verwoorden, of niet kunnen uitleggen hoe we erop zijn gekomen. De behoefte aan zekerheid zet ons aan te streven naar beheersing en voorspelbaarheid en door star vast te houden aan normen en waarden.

Wanneer we geneigd zijn tot pessimisme, kunnen we een positieve intuïtie van de hand wijzen. Gedachtes als ‘Ik kan dat niet oplossen’ of ‘Dat zal mii nooit lukken’, zeggen de intuïtieve geest dat hij geen moeite moet doen.

Het vermijden van risico’s; zakelijke belangen of een relatie wil je niet op het spel zetten. De angst om af te gaan, je te schamen, uitgelachten te worden.

De kaart is niet het gebied. Als je uitgaat van een bepaalde werkelijkheid, dan zie je ook alleen maar deze werkelijkheid.

Gebrek aan vertrouwen in de kracht van intuïtie. Te veel vertrouwen in rationaliteit. Oordelen, wantrouwen en scepticisme ten aanzien van intuïtie. Het is mogelijk op verstandelijk niveau in intuïtie te geloven, maar er emotioneel wantrouwend tegenover te staan. Een laag gevoel van eigenwaarde kan zich uiten in wantrouwen tegen alles wat uit jezelf voortkomt.

Wil je graag dat het waar is, dan is het meer een verlangen dan intuïtie.

De relatie tussen intuïtie en rationaliteit

Rationeel denken strekt zich uit over een bepaalde tijd. Het vindt plaats in een duidelijk vast te stellen opeenvolging van stappen, met een begin, midden en einde; het is lineair. Het vereist inspanning en een weloverwogen doelstelling. Intuitie lijkt zomaar te gebeuren, vaak wanneer men er het minst op verdacht is. Het is vaak onverklaarbaar. Van de rationaliteit zegt men dat deze aan de intuïtie voorafgaat en er ook op volgt: We redeneren, analyseren, verzamelen feiten; dan volgt er een intuïtieve doorbraak. Vervolgens redeneren, analyseren we weer om het product van de intuïtie te verifiëren, uit te werken en toe te passen. Dit is een manier waarop je intuïtie kunt gebruiken.

Als we proberen logisch te zijn in ingewikkelde situaties, als we gedwongen worden met onvolledige gegevens te werken, of met onbekend materiaal of onder tijdsdruk, dan zijn we afhankelijk van intuïtie, die ons moet vertellen of we op het juiste spoor zitten.

Veel wat intuïtie doet kan niet bereikt worden met redeneren. Logica vereist onweerlegbare feiten, en elke stap moet juist zijn, voordat we verder kunnen. Evenmin kunnen creatieve ontdekkingen en vernieuwingen worden bereikt door het smalle lineaire pad van de logica te volgen. We moeten ongebruikelijke banden leggen, fantasievolle associaties die niet voor de hand liggen en niet in een logische volgorde aan ons verschijnen. Vaak is intuïtie een vaag gevoel. Dit maakt het niet minder waardevol maar alleen moeilijker te beoordelen. Ook kan intuïtie gedeeltelijk juist zin. Een intuïtie kan ook enige interpretatie vereisen. En als ze onjuist blijkt te zijn kan de fout ook liggen in wat men eruit opgemaakt heeft.

De systemische denkers beginnen met het duidelijk omschrijven van het probleem en met nauwkeurig vast te stellen hoe het moet worden opgelost. Zij zijn bewust met planning bezig, zoeken systematisch naar informatie en schaven in toenemende mate hun analyse bij in hun streven naar voorspelbaarheid en een minimum aan onzekerheid.

Intuïtieve probleemoplossers daarentegen gaan niet van een vooropgestelde strategie uit.

Ze handelen zonder zich duidelijk uit te spreken over hun veronderstellingen of werkwijze. De intuïtieve denkers houden het totale probleem constant in gedachten. Ze hebben de neiging ergens in te duiken en iets te proberen, om vervolgens weer op een andere methode over te stappen of een nieuwe definitie van het probleem te maken als het niet werkt.

Een systemische denker kan met een zekere mate van flexibiliteit, en de bereidheid om waar nodig enige voorspelbaarheid en controle op te geven, ten einde de intuïtieve geest meer speelruimte te bieden.

Er zijn omstandigheden waarin analytische nauwkeurigheid zeer gewenst is. Als we hier echter star aan vast houden om een behoefte aan zekerheid te bevredigen, komt de intuïtie in gevaar.

In onze opvoeding en op school hebben we in extreme mate geleerd eerst te denken en dan pas te doen.

We hebben geleerd problemen logisch te benaderen. Maar in werkelijkheid zijn problemen vaak slecht gedefinieerd of juist te eenvoudig, oorzaken zijn niet vast te stellen, doelstellingen zijn abstract en de wegen om die doelstellingen te bereiken zijn in nevelen gehuld. Als we van tevoren al een willekeurige vaststaande structuur gaan aanbrengen, kan dit belemmerend werken voor de intuïtieve geest in het vinden van een betere oplossing.

Flexibiliteit in het denken kan even belangrijk zijn als flexibiliteit in het doen. De beste houding is die waarin een streven naar waarheid wordt gekoppeld aan objectiviteit en een zekere bereidheid veronderstellingen ter discussie te stellen.

Het stimuleren van de intuïtieve geest

Doelstellingen en problemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De dingen die we willen, geven onze geest de opdracht te zoeken naar manieren om ze te krijgen. Dit leidt tot het vaststellen van problemen, ofwel het constateren van obstakels en mogelijkheden. Deze problemen creëren op hun beurt doelstellingen, waar de intuïtieve geest aan kan gaan werken. Een brede doelstelling kan bijvoorbeeld zijn ons huwelijk te verbeteren. Je intuïtie kan je mogelijkheden aanbieden om dit doel te bereiken, bijvoorbeeld door ideeën te geven voor een origineel cadeau, of door andere manieren aan te geven hoe je met meningsverschillen om kunt gaan. Je intuïtie kan je ook inzicht geven in de moeilijkheden die je in je relatie hebt.

Hoe duidelijker je weet wat je wilt, hoe beter je intuïtie in staat is om je rechtstreeks naar je doel te leiden. Voor je aan een specifiek probleem gaat werken, is het goed om duidelijk te omschrijven wat jouw diepe wensen en verlangens zijn. Je moet hierbij zo nauwkeurig mogelijk aangeven wat je wilt bereiken, en zo mogelijk ook hoe en wanneer.

 Hulpmiddelen om intuïtie te ontwikkelen:

Zet het op papier

Beschrijf de situatie waar je een antwoord of oplossing voor wilt zo uitgebreid en concreet mogelijk. Hierdoor kun je inzicht krijgen in de gevoelens over de situatie, wellicht kun je een patroon ontdekken en het onderliggende probleem inzichtelijk maken. De volgende vragen kunnen helpen om op gang te komen:

Wat ik over de situatie weet is -….

Wat ik niet weet is…..

Wat me dwars zit is……….

De dingen waar ik onzeker over ben zijn…………….

Als ik mijn zin zou krijgen……………

Andere mensen die er bij betrokken zijn denken…………..

Onder geen voorwaarde zal ik……………

Ik heb het gevoel dat……………….

Als puntje bij paaltje komt……………………

Mindmapping

Hierbij begin je met een kernwoord in een cirkel in het midden van een stuk papier. Daarna laat je je meevoeren op een stroom van associaties. Probeer deze associaties weer te geven doormiddel van een symbool. Al deze symbolen plaats je rond het kernthema. Als je geen symbool weet gebruik je een woord. Je clustert de symbolen en woorden die bij elkaar horen.

Teken de situatie

Visualiseer de situatie

Ga brainstormen met een paar mensen die de situatie kennen

Oefening baart kunst

Het is nuttig op verschillende manieren ervaringen op te doen, waarin je je intuïtie kunt ontwikkelen. Dwalen door een vreemde stad. Plaatsen bezoeken waar je normaal niet zou komen. Cursussen volgen die niets met je beroep te maken hebben. Praten met mensen met wie je niets gemeen hebt. Al deze avonturen kunnen je intuïtie aanspreken. Een uitstekende manier om veel indrukken in je op te nemen is niet iets speciaals te willen ontdekken, maar je gewoon op te stellen als een spons. Op deze manier neem je bewust en onbewust informatie in je op.

Oefen je in het nemen van snelle beslissingen in onbelangrijke zaken. Geef jezelf bijvoorbeeld tien seconden de tijd om te kiezen uit een menu, te beslissen wat je zult aantrekken, een route te bepalen, een film of restaurant te kiezen. Oefen je in het doen van voorspellingen en volg hierbij de eerste gedachte die in je opkomt. Voorspel bijvoorbeeld wie er opbelt als de telefoon gaat, wat de uitslag van een sportwedstrijd zal zijn, waar het hoofdartikel in de krant van morgen over zal gaan.

Probeer mensen die je nog maar kort hebt meegemaakt precies te omschrijven: familieachtergronden, hoe ze op school zijn geweest. Wat hun hobby’s zijn, hoe hun relaties eruitzien, wat hun smaak is op het gebied van lezen, reizen, eten.

Lees detectiveromans en voorspel de oplossing.

Synchroniciteit

Hoe meer we onze impulsen volgen, en kiezen voor het ongebruikelijke, hoe meer we onze intuïtie een kans geven om naar voren te treden. Zij kan ons leiden tot de mysterieuze samenloop van omstandigheden die Carl Jung in zijn concept van de synchronciteit: toevallige gebeurtenissen die niet oorzakelijk met elkaar verbonden zijn, maar een wezenlijke betekenis hebben. Misschien reageert de intuïtieve geest op de een of andere manier op een patroon van informatiegolven en geeft op subtiele wijze leiding aan wat willekeurig gedrag lijkt te zijn.

Copyright Marja Postema

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl